Privacy Policy

Homers Integritetspolicy

  1. Allmänt

De sammanfattande punkterna är inte en del av villkoren.

● Vi är en informations­ och administrationstjänst för bostaden, hemmet och hushållet för alla över 18 år.
● När du skapar ett konto hos Homer så ingår du också ett avtal med oss.
● Denna policy berättar vilka uppgifter vi samlar in om dig och varför.
● Du avslutar tjänsten när du vill och då raderar vi all personlig info.

1.1 Denna integritetspolicy gäller då Home Owner AB org. nr 559109­2175, Brahegatan 56, 114 37 Stockholm, e­post: info@homer.co, (”Homer”) tillhandahåller en informations­ och administrationstjänst för bostaden, hemmet och hushållet via webb eller app (”Tjänsten”).

1.2 För att använda Tjänsten måste du vara minst 18 år och/eller i övrigt behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av denna policy.

1.3 Genom att skapa ett konto och använda Tjänsten godkänner och accepterar du att Homer hämtar och lämnar information på din mobiltelefon, surfplatta eller annan utrustning samt behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy. För att Homer ska kunna tillhandahålla Tjänsten godkänner du genom att använda Tjänsten även till att uppgifter enligt avsnitt 2.1, 2.2 samt andra uppgifter rörande din personliga information som du har låtit Homer få del av, inklusive att du har en relation till Homer får lämnas ut till Homers samarbetspartners enligt avsnitt 4.2.

1.4 Du kan när som helst avsluta ditt konto hos Homer. Du kan avsluta ditt konto genom att välja ”Ta bort konto” eller motsvarande funktion i Tjänsten eller genom att kontakta Homer på annat sätt. Homer kommer då att radera eller avidentifiera information som kan hänföras till dig, med undantag för sådan information som Homer enligt lag är skyldig att bevara, i normalfallet i 5 år efter det att du avslutat ditt konto hos Homer. Personuppgifterna bevaras endast för att uppfylla sådana rättsliga förpliktelser.

  1. Vilka uppgifter behandlar Homer om dig?

● Vi sparar all den information som du uppger till oss.
● Vi hämtar också data från offentliga register, publika internetsidor och 3:e
part, ofta baserad på den information du har uppgett.
● Vi hämtar in data från t.ex banker och kreditbolag åt dig med ditt specifika
medgivande.

● För att ge dig den bästa upplevelsen av tjänsten, kan personal från Homer vid behov ha tillgång till, och se din personliga information.

2.1 Homer samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du skapar ditt konto och använder Tjänsten. Du ger ditt medgivande att Homer sparar all den information du uppger till oss. Om du ger Homer tillgång till dina externa användarkonton kan uppgifter såsom fullständigt namn, kontaktuppgifter, personnummer, information om din bostad och lösöre, köptransaktioner (belopp, tid, typ av transaktion och eventuell vara), positioneringsdata, boendeform, ansökt lånebelopp, återbetalningsperiod, sysselsättning, lön, civilstånd, medborgarskap, existerande krediter, betalningsanmärkningar, inkomst, anställningsdatum, information om hushållet (antal barn och vuxna, existerande månatliga lånekostnader, månatliga boendekostnader och eventuella fordon) samt annan finansiell information sparas. Homer samlar också in information genom egna eller tredje parts cookies och andra uppföljningsverktyg, se avsnitt 7.

2.2 Baserad på den information du uppger, eller som hämtas med ditt medgivande, kan Homer komma att söka och samla in mer uppgifter och information från offentliga källor, publika internetsidor och andra 3:e parter. De 3:e parter som Homer hämtar uppgifter från varierar, men exempel finns angivna på Homers hemsida www.homer.co/privacy. Genom att skapa ett Homer­konto godkänner användaren att dessa leverantörer lämnar ut information till Homer samt att Homer sparar och behandlar informationen för de ändamål som framgår av denna integritetspolicy. Användaren godkänner även att Homer lämnar ut användarens personuppgifter till de tredje parter som angivits ovan i den utsträckning det är nödvändigt för att mottagaren ska kunna identifiera användaren så att Homer kan fullgöra sina åtaganden för att leverera tjänster för användaren samt att dessa tredje parter har rätt att lämna ut information till Homer för de ändamål som framgår av denna integritetspolicy.

2.3 För att tillhandahålla tjänsten har godkänd och utbildad personal inom Homers kundtjänst tillgång till den personliga information som sparats i tjänsten. Du kan närsomhelst välja att återkalla den möjligheten, läs mer på www.homer.co/privacy.

2.4 Behandlingen av personuppgifter enligt avsnitt 2.1, 2.2 och 2.3 genomförs för att tillhandahålla Tjänsten till dig. Dina personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. Homer kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Homers rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process. Personuppgifterna bevaras i så fall endast för att uppfylla sådana rättsliga förpliktelser, respektive för att bevaka Homers rättsliga intressen utgörande ett berättigat intresse för Homer.

  1. Varför behandlar Homer uppgifter om dig?

● Vi använder uppgifter om dig, din bostad, hem och hushåll för att ge dig en så bra tjänst som möjligt.
● Efter att uppgifterna anonymiserad kan de också användas i ex marknadsundersökningar.
● I framtiden kan du få också få erbjudanden och reklam från Homer anpassade för dig.
● Vill du inte ha erbjudanden så stänger du bara av dem så lovar vi att respektera det.

3.1 Homer behandlar dina personuppgifter för flera olika syften. Huvudsakligen behandlar Homer personuppgifter i syfte att tillhandahålla, administrera, utveckla och anpassa Tjänsten och dess funktionaliteter, för att uppfylla avtalet med dig. Vidare behandlas de för att säkerställa kundkännedom, att administrera kundförhållandet med dig, samt för att uppfylla säkerhets­ och andra författningsreglerade krav, för att fullgöra rättsliga förpliktelser för Homer. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads­ och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs­ och metodutveckling, vilket sker mot bakgrund av Homers berättigade intresse av uppföljning och analys av sina kunder.

3.2 Homer behandlar vidare dina personuppgifter för att ge bättre och personligare erbjudanden och service. Personuppgifter och uppgifter om positioneringsdata kan exempelvis komma att behandlas, samköras, segmenteras och analyseras för att genom riktad marknadsföring lämna information, erbjudanden eller rekommendationer om egna eller samarbetspartners varor och tjänster, vilka är anpassade efter användarens preferenser, beteenden, behov eller livsstil. Detta görs mot bakgrund av Homers berättigade intresse att tillhandahålla relevant information och erbjudanden till sina kunder.

3.3 Om du inte vill att Homer behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till Homer via kontaktuppgifterna i avsnitt 8.

  1. Tredje part

● När vi hämtar in data åt dig från tredje part så behöver vi identifiera dig hos dem för att hämta rätt data.

● Ibland behöver vi använda samarbetspartners och då kan de också ha tillgång till data, men aldrig uppgifter som namn eller personnummer.

● Vi förbinder oss att ha avtal med alla samarbetspartners som förbjuder
dem att i sin tur lämna ut några uppgifter.

● Ibland behöver vi använda oss av leverantörer men det är alltid Homer
som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt.

4.1 Personuppgifter genom vilka det går att identifiera användare, samt även information om att användaren har en relation med Homer, kommer att lämnas ut till Homers samarbetspartners. Behandlingen genomförs för att fullgöra avtalet om tillhandahållande av Tjänsten gentemot dig.

4.2 Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, detta görs då för att Homer ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser. Vidare kan personuppgifter behandlas för att tillvarata Homers rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets­ eller tekniska problem, vilka utgör berättigade intressen för Homer att genomföra behandlingen.

4.3 Homer kan även komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Homers räkning, dvs. personuppgiftsbiträden till Homer, t.ex. våra IT­leverantörer, eller till leverantörer som Homer engagerar för Homers marknadsföringsåtgärder. Det är dock alltid Homer som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt.

4.4 Dina personuppgifter kan komma att överföras till eller lagras i ett land utanför EU/EES, under förutsättning att adekvat skyddsnivå föreligger eller att Homer och dess personuppgiftsbiträden vidtagit lämpliga skyddsåtgärder, såsom standardklausuler eller ramverket Privacy Shield, se vidare ec.europa.eu/info/law/law­topic/data­protection_sv. Genom att skapa ett Homer­konto godkänner användaren att användarens personuppgifter förs över och lagras utanför EU/EES enligt ovan.

  1. Dela information med andra

● Du kan välja att dela information som finns sparad i Homer med andra.
● Andra kan välja att dela information som finns sparad i Homer med dig.

●Du kan själv välja att dela din information i Homer med andra. Andra kan välja att dela med sig av sin information till dig. Homer tar inget ansvar för om information ändras, kopieras, raderas eller på annat sätt sprids av dem som har beretts tillgång till din information på ditt initiativ.

  1. Ändring av policyn

● Vi får ändra i våra villkor men måste berätta det för dig i god tid.

Homer har rätt att när som helst ändra denna policy. Homer ska med rimligt varsel via hemsida eller app underrätta användaren vid kommande ändringar av policyn. Om du inte godtar de ändrade villkoren har du rätt att säga upp avtalet med Homer innan den ändrade policyn träder ikraft. Du säger upp avtalet med Homer genom att avsluta ditt konto hos Homer.

  1. Skyddet för personuppgifter

● Att behandla dina personuppgifter är ett stort ansvar som vi inte tar lätt på.

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Homer. Homer har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Det inkluderar kryptering av informationen, kryptering och hantering av löseord, samt andra säkerhetsrutiner.

  1. Cookies m.m

● Vi använder cookies för att göra tjänsten så bra som möjlig.

8.1 Tjänsterna på Homers webbsida och i appen använder cookies och andra tekniker (hädanefter ”cookies”) för att fungera korrekt. Cookies används för att Homer ska kunna föra besöksstatistik och för att kunna förbättra upplevelsen för dig som användare. Homer samlar även in, analyserar och samkör information om användarens preferenser, beteenden, behov och livsstil för de syften och mot bakgrund av de grunder som framgår av avsnitt 3. Om du inte accepterar användning av cookies kan du konfigurera din webbläsare att inte acceptera cookies. Om du väljer att ställa in din webbläsare att inte acceptera cookies kan Homer tyvärr inte garantera att Tjänsten fungerar korrekt. Mer information om Homers användning av cookies framgår av följande länk www.homer.co/cookies.

8.2 När du laddar ner Homers app på din mobiltelefon, surfplatta eller annan utrustning behöver Homer lagra och hämta viss teknisk information från utrustningen för att Homer ska kunna tillhandahålla och uppdatera Tjänsten. Genom att ladda ner appen godkänner du att Homer lagrar och hämtar viss teknisk information från utrustningen. Informationen lagras för att Homer ska kunna fullfölja avtalet med dig om att tillhandahålla Tjänsten. Om du inte längre önskar att Homer lagrar och hämtar den tekniska informationen måste du avinstallera appen.

  1. Rättigheter och kontaktinformation

● Homer är personuppgiftsansvarig och har utsett ett dataskyddsombud för personuppgiftsbehandlingen.
● Homer värnar om dina rättigheter och har satt upp funktioner för att du
ska kunna efterfråga tillgång till dina personuppgifter, dataportabilitet m.m.
● Kontakta oss gärna om du har frågor.
● Om du är missnöjd kan du kontakta Homers dataskyddsombud.
● Om du fortfarande skulle vara missnöjd kan du kontakta Datainspektionen.

9.1 Homer är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Homer har även utsett ett dataskyddsombud för personuppgiftsbehandlingen, se vidare nedan.

9.2 Du har rätt att, enligt gällande lag, begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, begränsning av personuppgiftsbehandling som rör dig, att invända mot personuppgiftsbehandling, samt till dataportabilitet. Du har rätt till detta kostnadsfritt. Vid ogrundade eller orimliga förfrågningar (t ex på grund av att de görs repetitivt) får Homer ta ut en administrativ avgift – du kommer i sådant fall att meddelas om detta på förhand. Homer kommer normalt att besvara din förfrågan inom en (1) månad från att den mottagits, förfrågningar görs via support@homer.co.

9.3 Tveka inte att kontakta Homer om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller något klagomål. Skriftliga eller muntliga frågor och klagomål framförs i första hand direkt till:

Homer AB
Dataskyddsombud
Brahegatan 56
E­post: support@homer.co skriv ”Integritet” i ämnesfältet.

Du kan även begära att kundtjänst ska vidarebefordra klagomål till Dataskyddsombudet. Skulle du efter kontakten med oss fortfarande vara missnöjd kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling, och till vilken du kan anmäla ditt klagomål.
DATAINSPEKTIONEN

Box 8114
104 20 Stockholm www.datainspektionen.se